Består av nokså artsrike heier med forholdsvis tett feltsjikt av graminider og urter, men lite lyng. Kalkrik fjellgrashei inneholder gjerne både snøleiearter og snøskyende arter. Bunnsjiktet er dominert av lav og moser.

Økologisk karakteristikk

Kartleggingsenheten erstatter fjellhei, leside og tundra (T3) i øvre del av lavalpin og mellomalpin sone. Den består av grashei bl.a. med rabbesiv, sauesvingel og stivstarr som erstatter lesidens dominerende lyngarter, einer og dvergbjørk. Islandslav og saltlav er vanlige i bunnsjiktet. Høydebetinget temperaturreduksjon og muligens også solifluksjon antas å være medvirkende årsaker til endringen fra T3 til T22. Forekommer på tørkeutsatt jordsmonn (tørrgrasheier) med fint til middels grovt kalkrikt substrat og uten tydelig sjiktning i jorda. Skilles fra T22-C-1 ved forekomst av bl.a. bergstarr, og andre kalkkrevende arter, samtidig som lite kalkkrevende arter som rabbesiv, stivstarr og sauesvingel også inngår Er avgrenset til fjellhei og leside langs LKM snødekkebetinget vekstreduksjon (SV∙0) i motsetning til (T22-C-4) som er avgrenset til moderate snøleier (SV∙ab). T22-C-4 har derfor tykkere og mer varig snødekke utover i sesongen og tydeligere innslag av snøleiearter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Flatt til hellende terreng.

Utbredelse og regional fordeling

LA-MA, O2-C1. Kun i øvre del av LA. 

Viktigste forvekslingstyper