Nokså artsfattig, ofte med et spredt busksjikt. Glissent feltsjikt med bærlyngarter, tørketålende lyngarter og små viere. Relativt få urter og gras. Tett bunnsjiktet av lav og tørketilpassende moser.

Økologisk karakteristikk

På kalkfattig, jorddekt fastmark, ofte på store avblåste flater med ustabilt snødekke. Særlig utbredt i øvre del av LA og i MA med noe mindre busksjikt (dvergbørk, viere, einer). Jordsmonnet er podsol med innslag av sandaktig mineraljord i humuslaget. Forekommer i øvre deler av rabb- snøleiegradienten. Grenser nedad mot lynghei eller leside, og oppover mot rabb. Tynt snødekke gir liten beskyttelse mot vind og lave temperaturer. Tidlig snøsmelting og god drenering kombinert med sterk vind, gir liten markfuktighet og lang vekstsesong. Busksjikt av lite kravfulle arter som dvergbjørk, einer og sølvvier. Røsslyng vanligst i O2. I oseaniske strøk erstattes dvergbjørk av viere. Skilles mot rikere lavhei-typer ved å mangle kalkindikatorer og svakt fuktighetskrevende arter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Flatt til svakt skrånende terreng. Lys farge pga. høy lavdekning.

Utbredelse og regional fordeling

LA-MA, O2-C1.

Viktigste forvekslingstyper