Spredte buskvekster av einer og dvergbjørk. Relativt artsfattig feltsjikt bestående av tørketålende dvergbusker som krekling. Spredte forekomster av lite til middels kalkkrevende gras og urter. Tett bunnsjikt av lav med innslag av tørketilpassende moser.

Økologisk karakteristikk

På nokså tørr, kalkrik, jorddekt fastmark med podsolprofil, ofte på flater eller i svakt hellende terreng. Særlig utbredt i øvre del av LA og MA i øvre deler av rabb-snøleiegradienten, da med noe mindre busker (dvergbjørk, viere og einer). Røsslyng vanligst i O2. Grenser nedad mot lynghei eller leside og oppover mot rabb. Snødekket er tynt og relativt ustabilt og gir mindre beskyttelse mot vindslitasje og lave temperaturer. Snøen smelter tidlig ut, og god drenering kombinert med sterk vind gir liten markfuktighet, høy uttørkingsfare og lang vekstsesong. Skiller seg fra T3-C-3 ved innslag av svakt kalkkrevende arter og noe mindre lavdekke. Blåbær er nesten fraværende.

Utbredelse og regional fordeling

LA-MA, O2-C1.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Flatt til svakt hellende terreng. Lys farge pga. høy lavdekning.

Viktigste forvekslingstyper