Intermediær fjell-lavhei karakteriseres av spredte buskvekster av einer og dvergbjørk. Feltsjiktet er relativt artsfattig med tørketålende dvergbusker, lavvokst einer og lyng. Spredte forekomster av lite til middels kalkkrevende gras og urter er typisk, mens bunnsjiktet er dominert av lav med innslag av tørketilpassende moser.

Økologisk karakteristikk

På nokså tørr, kalkrik mark med podsolprofil, ofte på flater eller i svakt hellende terreng. Særlig utbredt i øvre del av LA og MA i øvre deler av rabbe-snøleiegradienten, da med noe mindre dvergbjørk, viere og einer. Røsslyng vanligst i O2. Grenser nedad mot lynghei eller leside og oppover mot rabb. Snødekket er tynt og relativt ustabilt og gir mindre beskyttelse mot vindslitasje og lave temperaturer enn i leside og lynghei. Snøen smelter tidlig ut, og god drenering kombinert med sterk vind gir høy uttørkingsfare og lang vekstsesong. Skiller seg fra T3-C-3 ved innslag av svakt kalkkrevende arter og noe mindre lavdekke. Blåbær avtar i mengde.

Utbredelse og regional fordeling

LA-MA, O2-C1.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Flatt til svakt hellende terreng. Lys farge pga. høy lavdekning.

Viktigste forvekslingstyper