Åpen tørrengpreget vegetasjon på grunnlendt mark. Dominert av lavvokste urter og gras, iblant med spredte busker og små trær som forventes å dø i ung alder. Oftest glissent feltsjikt med en del naken kalkgrus og berg i dagen. Bunnsjikt med innslag av tørketolerante moser og lav.

Økologisk karakteristikk

Jorddekt naturmark under skoggrensa på svært kalkrike bergarter. Omfatter overgangen mellom nakent berg og skogsmark, der hvor grunt jordsmonn, tørke, sterk vindeksponering etc. forhindrer trevekst. Finnes på hyller og som jorddekte arealer i områder dominert av nakent berg, i åpninger i skog og langs kysten der primær suksesjon etter landheving gir langsom jordsmonnsutvikling på berg. Artssammensetning med svært tørketolerante, lyselskende karplantearter; mer tørkeutsatt enn grunnlendt lyngmark. Artsrik, skilles fra typer på mer kalkfattig mark ved forekomst av kalklågurtindikatorer. Dominans av jordboende arter, mens nakent berg kun inneholder steinboende lav, moser og enkelte karplanter.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-C1. Hele landet på svært kalkrike bergarter, vanligst langs kysten i Oslofjordområdet og på Helgeland og i Salten (No).

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Oftest små arealer, gjerne på koller, vindeksponerte høydedrag, eller smale overganger mellom skog og berg i dagen og mosaikk med nakent berg. FF: Oftest lys grønn-brun farge, men gråner når innslaget av lyse lav øker. Oftest jevn tekstur i flyfoto; tekstur og farge konsistent innen og mellom regioner.

Viktigste forvekslingstyper