Åpen sterkt kalkrik grunnlendt lavmark består av åpen tørrengpreget vegetasjon på grunnlendt mark. Kartleggingsenheten er dominert av lavvokste urter og gress, iblant med spredte busker. Oftest glissent feltsjikt med en del naken kalkgrus og berg i dagen. Bunnsjiktet har innslag av tørketolerante moser og lav.

Økologisk karakteristikk

Jorddekt naturmark under skoggrensa på svært kalkrike bergarter. Omfatter overgangen mellom nakent berg og skogsmark, der hvor grunt jordsmonn, tørke, iblant også sterk vindeksponering, etc. forhindrer trevekst. Finnes på hyller, sprekker og annen grunt jorddekt areal på berg og i overgangssone mellom nakent berg og skog. Langs kysten også på steder der primær suksesjon etter landheving gir langsom jordsmonnsutvikling på berg. Artssammensetning med svært tørketolerante, lyselskende karplantearter; mer tørkeutsatt enn grunnlendt lyngmark. Artsrik, skilles fra typer på mer kalkfattig mark ved forekomst av kalklågurtindikatorer. Forekomst av jordboende karplantearter skiller fra nakent berg som domineres steinboende lav og moser.

Merk at åpen grunnlendt mark i lavlandet (det vil si under skoggrensa) og som omgis av boreal hei (T31) eller semi-naturlig eller sterkt endret jordbruksmark (T32, T34, T45 etc.), per definisjon skal inkluderes i natursystem-hovedtypene den grenser til. Dette prinsippet er nærmere forklart under T2 i artikkel 3. Det betyr f.eks. at det ikke er rom for en stripe av åpen grunnlendt mark (T2) mellom nakent berg (T1) og semi-naturlig eng (T32).

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-C1. På svært kalkrike bergarter, vanligst langs kysten i Oslofjordområdet, i Midt-Norge og på Helgeland og i Salten (No). 

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Oftest små arealer, gjerne på koller, vindeksponerte høydedrag, eller smale overganger mellom skog og berg i dagen og mosaikk med nakent berg. Flyfoto: Oftest lys grønn-brun farge, men gråner når innslaget av lyse lav øker. Oftest jevn tekstur i flyfoto; tekstur og farge konsistent innen og mellom regioner.

Viktigste forvekslingstyper