Intermediær kildepåvirket fjellhei karakteriseres av frodig vegetasjon med eller uten busksjikt av viere. Feltsjiktet er ofte dominert av storbregner og høye gras (storbregnetype), men både middels kalkkrevende lågurter og høystauder inngår. Bunnsjiktet er dominert av pleurokarpe moser.

Økologisk karakteristikk

I skrånende terreng på fattig til middels kalkrik mark med kildevannspåvirkning, dvs. konstant fuktig jordsmonn med tilførsel av friskt, oksygen- og kalkrikt grunnvann der vannbevegelsen er parallell med markoverflata. Vanlig i bekkedaler, langs bekker og nedenfor kilder på relativt grovt substrat. Stabilt snødekke som smelter relativt tidlig ut. Skilles fra såkalte bregnesnøleier (T13 Rasmark) dominert av fjellburkne Athyrium distentifolium og hestespreng Cryptogramma crispa ved høyt innslag av graminider og urter.

Utbredelse og regional fordeling

LA, O3-C1. 

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Skrånende terreng.

Viktigste forvekslingstyper