Svakt artsrike 0,5-1 m høye kratt av busker. Feltsjiktet består av lyngarter og lite til middels næringskrevende urter og gras. Mose-dominert bunnsjikt med innslag av lav.

Økologisk karakteristikk

På middels kalkrik, jorddekt fastmark med podsolprofil, ofte på store, svakt hellende flater med stabilt og tykt snødekke. Forekommer i LA i øvre og til dels midtre deler av rabb-snøleiegradienten. Grenser nedad mot leside eller snøleie, og oppover mot lavhei eller rabb. Snødekket gir god beskyttelse mot vindslitasje og lave temperaturer. Jordsmonnet er sjelden frosset og normalt ikke utsatt for jordflyt (solifluksjon). Snøen smelter tidligere ut enn T3-C-4 (mai/juni) og gir relativt god markfuktighet og lang vekstsesong. Typen er mer tørkeutsatt enn T3-C-4, med innslag av tørketolerante arter. Einer, dvergbjørk og sølvvier er vanlig i busksjiktet. I sentrale deler av Østlandet dominert av dvergbjørk, som på Vestlandet erstattes av viere. I oseaniske strøk erstattes dvergbjørk av viere. Skilles fra kalkfattig fjell-lynghei ved innslag av noe mer kalkkrevende arter.

Utbredelse og regional fordeling

Lavalpin sone LA, O3-C1. I hele landet.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Svakt hellende terreng. Krattenes høyde reflekterer snødybden, da skudd som dukker opp av snøen tørkes ut og klippes av ved sterk vind.

Viktigste forvekslingstyper