Fast berg enten uten vegetasjon eller dominert moser, noe lav og spredte karplanter.

Økologisk karakteristikk

Nakent berg omfatter fast fjell uten jorddekke. Naturtypen forekommer på flatberg, bergknauser eller bergvegger på svært eksponerte steder i åpen mark med direkte solinnstråling der luftfuktigheten er lav. Typen er mest utbredt i høyfjellet eller langs kysten. Karakteriseres av spesielt lavarter som tåler sterkt vindeksponering og ved forekomst på sterkt intermediære til ekstremt kalkrike bergarter på eksponerte steder. Karakteriseres av arter tilpasset sterkt intermediær eller rikere berggrunn. Dominans av tørketolerante lav og moser. Karplanter kan forekomme i sprekker og på små hyller. Slike mikrohabitateter og små overheng forekommer ofte i nakent berg og inngår i naturtypen når de er helt omsluttet av nakent berg. Ofte innslag av litt nitrofile arter grunnet naturlig gjødsling på fuglesteiner.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB og ASHTZ, O3-C1.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Ofte små forekomster. Loddrette bergvegger vanskelig å se i flybilder. Knauser og flatberg med lys grå til mørk farge.

Viktigste forvekslingstyper