Fast berg uten vegetasjon eller med noe lav og moser.

Økologisk karakteristikk

Nakent berg omfatter fast fjell uten jorddekke. Naturtypen forekommer på flatberg, bergknauser eller mindre bergvegger på steder med langvarig snødekke i fjellet, som smelter seint ut. Karakteriseres derfor av arter som tåler kort vekstsesong. Relativt fuktige forhold grunnet sein utsmelting med overrisling og lav fordampning. Skilles fra andre kartleggingsenheter innen nakent berg ved forekomst i høyfjellet på steder som smelter seint ut og ved forekomst på sterkt intermediære eller rikere bergarter. Artssammensetning dårlig kjent og arter i artstabelen er foreløpige og kan bli endret. Trolig artsfattig og med innslag av snøleiearter, særlig moser. Variasjon i artssammensetning kanskje også knyttet til avvikende kjemisk sammensetning.

Utbredelse og regional fordeling

LA-HA og ASHTZ, O3-C1.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Ofte små forekomster. Loddrette bergvegger vanskelig å se i flybilder. Knauser og flatberg med lys grå til mørk farge.

Viktigste forvekslingstyper