Svært artsrike, glisne kratt av busker. Feltsjikt med dvergbusker, graminider og urter. Mose-dominert bunnsjikt med innslag av noe lav.

Økologisk karakteristikk

Naturtypen forekommer på svært kalkrik, jorddekt fastmark, ofte på store flater i svakt hellende terreng med stabilt og tykt snødekke. Forekommer i LA i øvre og til dels midtre deler av rabb-snøleiegradienten. Grenser nedad mot leside eller snøleier, og oppover mot lavhei eller rabb. Snødekket gir god beskyttelse mot vindslitasje og lave temperaturer. Jordsmonnet er sjelden frosset og er normalt ikke utsatt for jordflyt (solifluksjon). Snøen smelter relativt tidlig i mai/juni og gir god markfuktighet og lang vekstsesong. Svært kravfulle, små og forvedede planter som rynkevier og reinrose dominerer. På Vestlandet erstattes dvergbjørk av viere. Skilles fra fattigere typer ved større dekning av graminider og flere sterkt kalkkrevende urter.

Utbredelse og regional fordeling

LA, O3-C1.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Svakt hellende terreng. Kalkrik vegetasjonen har ofte et brunt skjær, aldri sterkt grønn.

Viktigste forvekslingstyper