Sterkt kalkrik fjell-lynghei består av svært artsrikt feltsjikt med dvergbusker, graminider og urter. Bunnsjiktet er mose-dominert med innslag av noe lav. 

Økologisk karakteristikk

Natursystemet forekommer på svært kalkrik mark, ofte på store flater i svakt hellende terreng med stabilt og tykt snødekke. Forekommer i LA i øvre og til dels midtre deler av rabbe-snøleiegradienten. Grenser nedad mot leside, og oppover mot lavhei og rabb. Snødekket gir god beskyttelse mot vindslitasje og lave temperaturer. Jordsmonnet er sjelden frosset og er normalt ikke utsatt for jordflyt (solifluksjon). Snøen smelter relativt tidlig i mai/juni og gir god markfuktighet og lang vekstsesong. Svært kalkkrevende, små og forvedede planter som rynkevier og reinrose dominerer. På Vestlandet erstattes dvergbjørk av viere. Skilles fra fattigere typer ved større dekning av graminider og flere sterkt kalkkrevende urter.

Utbredelse og regional fordeling

LA, O3-C1.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Svakt hellende terreng. Ofte et brunt skjær, aldri sterkt grønn.

Viktigste forvekslingsenheter