Ensartet og karakterisert av korn eller oljevekster som høstes årlig.

Økologisk karakteristikk

Åker er fulldyrket mark som er pløyd og tilsådd, gjødslet og/eller sprøytet, der det dyrkes mat- eller fôrvekster, gjerne i monokultur. Ugrasvegetasjons i åker karakteriseres av ettårige, nitrofile arter, arter som tåler sterkt forstyrrelse i form av pløying, samt gjødlsing og sprøyting. I åkerkanter kommer også flerårige arter inn. Mange er sørlige og varmekjære. Noen eksempler er vist i tabellen nedenfor. I brakklagt åker vil etter hvert flerårige, høyvokste og nitrofile ruderatarter etableres, typisk arter som hundekjeks, tistel-arter, kveke, hundegras, geitrams, stornesle, bringebær og lignende arter, og i seine suksesjonsstadier vil også busker og trær og med dem etter hvert også skogsarter komme inn.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Store ensartede og jevne flater med pløyd mark, som er tydelige i flybilder.

Utbredelse og regional fordeling

BN-SB, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper

-