Oftest naken mark eller bare spredt vegetasjonsdekke.

Økologisk karakteristikk

Naturtypen består av ulike syntetiske eller sterkt modifiserte substrater, som er av en slik karakter at det kan foregå rask suksesjon, dvs. at ettersuksesjonstilstanden kan forventes nådd i løpet av (100–)150 år. Asfalt og løs betong inngår derfor i naturtypen. Suksesjonen på sterkt modifiserte og syntetiske substrater starter med naken mark og vil i stor grad være områdespesifikk, drevet av substratenes egenskaper, omkringliggende naturtyper, plassering i landskapet, etc. Det finnes ingen kunnskap som gjør det mulig å systematisere denne variasjonen i et hensiktsmessig grunntypesystem. Ofte vil det forekomme forstyrrelsestolerante arter, "ugras" og lignende arter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Typisk i byer og tettsteder. Skilles ut på form, struktur og farge i flybilder.

Utbredelse og regional fordeling

BN-MA, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper