Oftest åpne enger, i aktiv bruk dominert av lavvokste (og noen høyvokste) urter og gras; kan inneholde spredte busker og evt. trær. Varierende dekning av moser og enkelte lav i bunnsjiktet. Gjengroingsstadier med busker og/eller trær.

Økologisk karakteristikk

Forekommer på noe kalkrik berggrunn, oftest på veldrenert jord. Artssammensetning med indifferente og svakt kalk­kre­vende ur­ter og gras. Oftest beitemark, men slåttemarksutforminger finnes. Forekommer i ut­mark, men også i kanter mot innmark. Vanligvis beitemark, for det meste i gjengroing. Da øker strømengden, og vegetasjonen blir høyvokst og mosedekningen avtar. Skilles fra enger med mindre hevdpreg ved sparsom fore­komst av skog- og heiarter og fra gjødselpåvirkete enger ved kun mindre innslag av nitrogenelskende arter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Kan forekomme i alle terrengposisjoner. Tre- og buskdekte enger kan være vanskelige å skille fra skog og hei. FF: Farge oftest lys til middels grønn (gammelt gras gir lysere farge); grunnlendte, tørkeutsatte partier kan bli lyst brungrønne og friskere partier mørkere grønne. Einer trer tydelig fram med mørkt grønnbrun farge. Tekstur ofte svært jevn; tekstur og farge varierer lite innen regioner, men ofte mellom regioner, styres av eventuell tresjiktsdominans.

Utbredelse og regional fordeling

Hele landet, vanlig (BN-LA, O3-C1).

Viktigste forvekslingstyper