Åpne enger dominert av lavvokste urter og gras, iblant med spredte busker. Feltsjikt ofte glissent. Bunnsjikt med tørketolerante moser og lav, en del naken jord. Gjengroingsstadier med busker, særlig einer, og/eller trær.

Økologisk karakteristikk

Artssammensetning med svært kalkkrevende og tørketolerante urter og gras.  På kalkrik berggrunn, først og fremst i områder med lite nedbør; ofte sørvendt og på grunt og veldrenert jordsmonn. Ofte som flekker på grunnlendte og konvekse partier i hagemark og i friske semi-naturlige enger. Framstikkende kalk-knauser er vanlig. Vanligvis beitemark, men slåttemarksutforminger finnes også. Forekommer både i kanten av innmark og i utmark. For det meste nå i gjengroing etter opphør av utmarksslått eller beite for noen tiår tilbake. Skilles fra enger med mindre hevdpreg ved fravær av skogsarter og fra svakt gjødslingspregete enger ved mer eller mindre fullstendig fravær av nitrogenelskende arter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Kan forekomme i alle terrengposisjoner, men vanligst i hellende og ujevnt, sørvendt terreng. Tre- og buskdekte enger kan vanskelig å skille fra hei og (furu)skog. FF: Farge oftest lys grønn, friskere partier mørkere grønne. Tørkeutsatte, grunne partier kan bli lyst brungrønne. Einer trer tydelig fram med mørkt grønnbrun farge. Tekstur og farge varierer lite innen regioner, ofte svært jevn, styres av eventuell tresjiktsdominans.

Utbredelse og regional fordeling

Østlandet, indre fjordstrøk, kontinentale deler av Nord-Norge på kalkrik berggrunn, sjelden (BN-LA, C1, spredt i OC).

Viktigste forvekslingstyper