Karakteriseres av ekstensivt hevdpreg med moderat intensitet. De forekommer på kalkfattig og tørr mark. Dette er ofte tresatte enger, eller åpne enger i kantsoner mot innmark eller i utmark. Lavvokst vegetasjon er typisk, iblant med enkelte høyvokste arter. Engene preges av tørke-tålende graminider, mens det er færre urter. Bunnsjiktet har varierende dekning av tørketålende moser og lav.

Økologisk karakteristikk

Kalkfattig tørreng med mindre hevdpreg har en artssammensetning med få og lite kalkkrevende arter på tørkeutsatt, ofte sand- og grusholdig mark på kalkfattig berggrunn. Ofte med innslag av lyng, einer og boreale treslag. Forekommer som hagemark, åkerholmer og andre kantsoner mot innmark, og på andre grunnlendte og tørkeutsatte steder med sporadisk bruk som fra tid til annen ryddes for busker og trær. Skilles fra intermediære tørrenger ved fravær av noe mer kalkkrevende arter som for eksempel gulaks, firkantperikum, hårsveve og tiriltunge. Informasjon om tidligere skjøtsel og gamle flybilder er nyttig for identifisering av gjengrodde enger.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Kan forekomme i alle terrengposisjoner, men vanligst i hellende terreng og på opplendte/konvekse terrengformer. Tre- og buskdekte enger kan være vanskelig å skille fra hei og skog. Flyfoto: Oftest lys grønn farge. Fuktige partier mørkere grønne; tråkkutsatte og spesielt tørre partier kan bli lyst brune. Einer trer tydelig fram med mørkt grønnbrun farge. Tekstur ofte jevn, men tuer gir karakteristisk tekstur. Tekstur og farge varierer lite innen regioner. Ved tresetting styrer dominansforholdene i tresjiktet tekstur og farge.

Utbredelse og regional fordeling

Finnes i store deler av landet (BN-LA; O3-OC).

Viktigste forvekslingstyper