Skog, ofte åpen, dominert av gråor med varierende mengde hegg og store vierarter.

På mindre flomutsatte steder (grunntype 5) er feltsjiktet ofte fullstendig dominert av høgstauder, først og fremst strutseving, med større eller min-dre innhold av andre arter som krever kildevanns-påvirkning; nær elveløpet (grunntype 6) åpen skog eller kratt der fuktighetskrevende arter som bekkeblom, bekkekarse, åkermynte, skogsivaks og forglemmegei-arter dominerer feltsjiktet. Typen har også en karakteristisk funga av vedboende sopp.

Økologisk karakteristikk

Kartleggingsenheten forekommer på kildevannspåvirkete, finmaterialrike flommarker med høy og konstant fuktighet gjennom det meste av vekstsesongen. Vanlig type av flommarkskog, men dekker vanligvis mindre arealer.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Finnes i flomsonen langs elver og bekker, går i leirområder ofte jevnt over i kulturbetingete og/el. rasbetingete oreskoger ovenfor flomsonen. Vanskelig å skille fra ikke kildevannspåvirkete flomskogsmarker (T30-C-2). FF: Tett løvskog har lys til normal grønn farge, med mørke partier i skyggefelt og typisk løvskogstekstur. Hegg, selje og gråe buskformete vierarter gir ofte grågrønn farge, mens gråor og større vierarter gir normal grønn farge. Både farge og tekstur er rimelig konsistent innen og mellom regioner.

Utbredelse og regional fordeling

Vanlig i store deler av landet, temmelig homogen.

Viktigste forvekslingstyper