Består av grus- og steindominert substrat med spredt og usammenhengende vegetasjonsdekke av urter og gras. Kratt med busker og lave trær kan forekomme. Lav og moser på større steiner.

Økologisk karakteristikk

Typen omfatter grus- og steindominerte gamle strandlinjer på eksponerte steder innenfor stranda, der langvarig suksesjonen mot en annen naturtype ikke er fullført. Dette kommer av sterkt eksponering på værharde steder, i nord også kortere vekstsesong, og grovkornet substrat. Suksesjonsforløpet avhenger også av landhevingen. Dannes på steder der sedimenter tilført fra landsida en gang har befunnet seg i strandlinja. Erosjon fra bølger har vasket ut finsedimentene, mens grovere fraksjoner har blitt liggende igjen. Grovheten avhenger av størrelsesfordelingen i sedimentene og grad av bølgeeksponering da systemet ble formet. Finnes ofte som naken grus og stein i mosaikk med krattvegetasjon og spredt vegetasjon mellom større steiner som er naturlig åpen, til forskjell fra semi-naturlig eng som holdes åpen ved hevd. Naturlig åpen vegetasjon med grunn jord på fastmark typifiseres som åpen grunnlendt mark. Stein- og grusstrender og strandlinjer i pionerfase er uten eller kun med spredte planter. Grensa mot supralitorale stein- og grusstrender trekkes ved øvre grense for sjøsprøyt, hvor salttolerante arter dominerer. Inngrepsskapte åpne områder med grus eller grovere som dominerende kornstørrelse skal typifiseres som sterkt endret mark.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Finnes ovenfor supralitoralbeltet, oftest i skrånende terreng og nær kysten. Lyst grå til brune farger i flybilder, ofte linjestrukturer på grunn av terrasser i ulike høydenivåer.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB og ASHTZ, O3-OC.

Viktigste forvekslingstyper

Stein- og grusstrender og strandlinjer i pionerfase på epilitoral fastmark (T29-C-1), stein- og grusstrender og strandlinjer i pionerfase i supralitoral (T29-C-5).