Middels høyt til høyt feltsjikt dominert av grasarter og urter som tåler litt gjødsling. Forekommer som åpne til spredt tresatte enger (lauvenger eller hagemarker) og som kantsoner; som tidligere slåttemark og som beitemark. I slåttemark er artene jevnt fordelt, i beitemark opptrer artene mer klumpvis. Gjengroingsstadier har grasdominans, etter hvert kommer einer og boreale treslag inn.

Økologisk karakteristikk

På relativt harde bergarter og frisk til fuktig mark med en viss jorddybde. Preget av lang tids bruk som beite- eller slåtte/beitemark.  Artssammensetning med forekomst av litt kalkkrevende arter. Svak gjødselspåvirkning vises gjerne ved høy dekning av enkeltarter som hvitkløver, hundegras, engsoleie, krypsoleie og engsyre.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Forekomme i alle terrengposisjoner, vanlig i flate til hellende terreng, i forsenkninger mm. Tre- og buskdekte enger kan være vanskelig å skille fra hei og skog. FF: Oftest middels til mørk grønn fargesom mørkner med økende fuktighet. Farge varierer etter bruken. Tekstur og farge varierer lite innen regioner. Steinhauger, trær og busker framtrer tydelig. Tuer gir tydelig tekstur i flyfoto med høy teknisk kvalitet.

Utbredelse og regional fordeling

Vanlig engtype, finnes over størstedelen av landet (BN-LA; O3-C1).

Viktigste forvekslingstyper