Blokkmark består av kantete steinblokker av varierende størrelse med vegetasjon dominert av lav og spredte moser. Karplanter kan forekomme på små flekker med finmateriale mellom blokkene.

Økologisk karakteristikk

Blokkmark er sammenhengende områder dominert av blokker eller steiner som sporadisk kan ha innslag av finere mineralmateriale mellom steinene, men som stort sett mangler jordsmonn mellom blokkene. Bortsett fra steinboende lav- og mosearter er vegetasjonen svært sparsom eller mangler helt. Blokkmark kan oppstå ved forvitring på stedet, og kalles forvitringsblokkmark. Kalkrik blokkmark er dannet av bergarter som er kalkrike (KA trinn f-i), typisk glimmerskifer, fyllitt, kalkstein og dolomitt. Naturtypen forekommer på steder i snaufjellet der snøen ligger lenge, slik at vekstsesongen blir kort. Artssammensetningen har likhetstrekk med nakent berg og blokkrik rasmark. Variasjon i artsinventar er mangelfullt kjent, men karakteriseres av alpine arter som er tilpasset kalkrike bergarter. Skorpelav dominerer.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Forekommer både på flatmark og i skråninger som ikke er så bratte at de er rasutsatte. Grå farge i flybilder, stein og blokker vises oftest tydelig.

Utbredelse og regional fordeling

Utbredelse mangelfullt kjent, mest i LA-HA, O2-C1.

Viktigste forvekslingstyper