Varierer fra naken jord eller lavvokst, pionerpreget vegetasjon med moser, lav og karplanter til mer etablert vegetasjon med busker og trær.

Økologisk karakteristikk

Historisk skredmark er oppstått etter én enkeltstående forstyrrelsesbegivenhet (én disruptiv skredbegivenhet), som ikke etterfølges av gjentatte, liknende forstyrrelsesbegivenheter og hvor og den blottlagte marka derfor gjennomgår rask suksesjon mot en ettersuksesjonstilstand som typisk er fastmarksskogsmark. Typen finnes derfor i bratt terreng der erosjon i løsmassene har forårsaket ett skred. Omfanget kan variere, men må være stort nok til at det kan utgjøre en egen arealenhet for natursystemer. Historiske grus- og sandskred omfatter grus- og/eller sanddominert mark. Naken grus og sand, pionervegetasjon med moser og karplanter, og påfølgende suksesjonstrinn mot skog preger naturtypen, som derfor vil være preget av noe tilfeldighet i forhold til hvilke arter som etablerer seg. Skilles fra andre historiske skredmarker etter substrat. Historisk skredmark skilles fra aktiv skredmark på grunnlag av om marka er preget av aktiv destabiliserende forstyrrelse (skred) eller er i suksesjon etter et tidligere, større skred og er uten påvirkning fra aktive skredprosesser. Artssammensetningen er vesentlig forskjellig fra tilsvarende stabil mark, men er mangefullt kjent.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Dekker små arealer i bratte skråninger. Nakne grus- og sandskred skilles i flybilder fra omkringliggende vegetasjon etter farge og terrengform.

Utbredelse og regional fordeling

Utbredelse ukjent, trolig BN-NB, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper