Naken mark nedenfor isbreer og varige snøfonner, dominert fin grus, sand, silt og leire. Spredt forekomst av graminider, urter, moser og lav.

Økologisk karakteristikk

Breforland og snøavsmeltingsområder i pionerfase, dominert av fin grus, sand, silt til leire finnes i arealer som har smeltet fram etter lille istids maksimum, det vil for det norske fastlandet si etter ca. 1750, i Arktis noe seinere, og som er dekket av løsmasser. Her foregår det en langsom primærsuksesjon, først en pionerfase (LA∙0ab), som kjennetegnes ved mye naken mark med uorganisk mineraljord. Jordmonnsutvikling har ennå ikke kommet i gang, eller har kommet svært kort. Dette skiller mot fjellhei- og snøleieinitialer (T26-C-1 og T26-C-2), der jordsmonn og vegetasjonsutvikling har kommet til etablerings- og konsolideringsfasen (LA∙cdef), der det finner sted en gradvis differensiering i retning av normale natursystemer over skoggrensa. I pionerfasen er de breavsatte løsmassenes kornstørrelsesfordeling viktig for artssammensetningen. Fin grus, sand, silt og leire, dvs. fine partikler med kornstorrelse opp til 1,6 cm dominerer i naturtypen. Rekkefølgen på innvandring av arter varierer ikke systematisk og varierer også med lokale økologiske forhold og naturtyper i omgivelsene. Derfor er det ikke satt opp lister over diagnostiske arter, men noen typiske pionerarter i fjellet er satt inn i tabell nedenfor.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Finnes nedenfor breer og varige snøfonner i fjellet.

Utbredelse og regional fordeling

LA-HA, O3-C1. Sjelden i O3.

Viktigste forvekslingstyper