Mangler busksjikt. Artsrik vegetasjon med tett feltsjikt dominert av graminider, med innslag av kalkkrevende urter. Bunnsjikt av moser og/eller lav.

Økologisk karakteristikk

Finnes i i øvre del av LA og i MA i skråninger, forsenkninger og på flater med middels tykt snødekke som smelter ut i juni/juli. På kalkrik mark og karakterisert av kalkkrevende arter. Typen er avgrenset til moderate snøleier langs variabelen snødekkebetinget vekstreduksjon. God vanntilgang gjennom store deler av sesongen, men kan være tørkeutsatt etter snøsmelting. Sterkt fuktighetskrevendearter kan forekomme i forsenkninger. Solifluksjon og annen frostpåvirkning er vanlig. Kalkrikt grassnøleie erstatter fjellhei, leside og tundra (T3) i øvre del av lavalpin og mellomalpin sone

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Flatt til hellende terreng.

Utbredelse og regional fordeling

LA-MA, O2-C1.

Viktigste forvekslingstyper