Åpen engpreget vegetasjon med flerårige urter og gras. Både moser og lav vanlig i bunnsjiktet. Spredte busker kan forekomme.

Økologisk karakteristikk

Typen forekommer i forsenkninger og dødisgroper på løsmasser som er så lett drenert at forsenkningene ikke fylles med vann. Dermed dannes heller ikke våtmarksvegetasjon. Ved mye nedbør på frossen mark og i snøsmeltingen samles imidlertid vann i bunnen av forsenkningene og enkelte år kan vegetasjonen fryse inn i is. Under slike forhold utvikles en eng- eller heipreget vegetasjon med arter som tåler å fryse inn i is. Typen forutsetter tidvis langvarig og stabil frost, og fremmes av kalde vintre og tynt eller manglende snødekke. Den synes derfor å være begrenset til områder med svakt kontinentalt klima og er ikke kjent fra lavlandet. Tresjikt mangler delvis på grunn av lave vintertemperaturer; direkte fordi forsenkningene er kuldemagasiner. Skilles fra kalkfattig og intermediær isinnfrysingsmark ved forekomst av kalkkrevende arter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Forsenkninger med isinnfrysingsmark ses tydelig på flybilder med god oppløsning.

Utbredelse og regional fordeling

MB-NB, OC-C1. Utbredelse ikke kjent.

Viktigste forvekslingstyper