Oftest synlige morenetrinn i økende avstand fra brefronten. Varierende dekning av graminider, urter og moser avhengig av de økologiske forholdene og derved hvilke hovedtyper som dannes gjennom primærsuksesjonen.

Økologisk karakteristikk

Snøleie-initialer finnes i arealer som har smeltet fram etter lille istids maksimum, det vil for det norske fastlandet si etter ca. 1750, i Arktis noe seinere, og som er dekket av løsmasser. Her foregår det en langsom primærsuksesjon der det gjennom etablerings- og konsolideringsfasen (LA∙cdef) finner sted en gradvis differensiering i retning av normale natursystemer over skoggrensa. I snøleieinitialer er dette på steder der snøen ligger lenge og det etter hvert utvikles snøleier (T7) eller våtsnøleie og snøleiekilde (V6). Utviklingen mot disse hovedtypene avhenger av lokale økologiske forhold. Skilles fra fjellhei-initialer ut fra snødekkets varighet. Breforland i pionerfasen karakteriseres av mye blottlagt mineraljord og pionerarter der differensiering av naturtyper ikke er påbegynt. Kartlegges best ved å ha kjennskap til plassering av 1750-morenene. Artssammensetningen vil gradvis endres i retning ettersuksesjonstilstanden og lister over diagnostiske arter finnes under disse natursystemene.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Finnes nedenfor breer i fjellet. Snøleier.

Utbredelse og regional fordeling

LA-HA, O3-C1. Sjelden i O3.

Viktigste forvekslingstyper