Mangler busksjikt. Middels artsrik og spredt vegetasjon med feltsjikt av graminider, urter og lavvokste vier-arter (musøre og/eller polarvier). Bunnsjikt dominert av moser og noe lav som tåler frostomrøring på ujevne overflater og jordsig.

Økologisk karakteristikk

Oppfrysingsmark er betinget av permafrost, som i kombinasjon med kjølig klima og kort vekstsesong sørger for at marka blir relativt stabilt fuktig. Tynt snødekke medfører sterk oppfrysing, og typen karakteriseres ved en kombinasjon av fuktig jordsmonn og sterk frostaktivitet. Frosten sorterer løsmaterialet og forårsaker et karakteristisk mønster med grovt steinssubstrat i ringer eller polygoner og siltdominert mineraljord inne i ringene. I hellende terreng er jordflyt (solifluksjon) vanlig og ringene dras ut i striper. Forekommer i flatt eller hellende terreng i Arktis og høyt til fjells (MA og HA) der permafrost, lite snødekke, og kort vekstsesong gir frostomrøring av jordsmonnet. Karakteriseres av forstyrrelsestolerante karplanter, moser og lav som tåler frostomrøring. Plasseres ofte på tilsvarende sted som leside eller moderat snøleie i rabb-snøleie-gradienten i mellomalpin sone og vegetasjonen har innslag fra både rabbe- og snøleievegetasjon. Forekommer på kalkrik mark med flere sterkt kalkkrevende arter. Voksested for sjeldne planter som snøfrytle og snøstjerneblom og flere kalkrevende rublomarter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Flatt til svakt hellende terreng. Tydelige stein-polygoner kan ses på flyfoto.

Utbredelse og regional fordeling

MA-HA, O1-C1.

Viktigste forvekslingstyper