Forekommer på elveører med kalkrik stein, grus eller sand. Kartleggingsenheten varierer fra sterkt flomutsatte rullesteinører uten vegetasjon, til mindre flomutsatte elveører og strender med stein, grus eller sand. Åpen, pionerpreget vegetasjon dominert av urter, graminider og spredte busker er typisk. Vegetasjonsdekningen varierer fra manglende til relativt tett.

Økologisk karakteristikk

Forekommer i flomsonen først og fremst langs elver, men også på flate strender langs større innsjøer, der flompåvirkningen er så sterk at trær ikke etableres. Dannes ved vekslende sedimentasjon og erosjon av flomvann. Eksponeringsgrad øker fra innerkant og utover mot selve elveløpet, der vegetasjon som oftest mangler. Humusfattig substrat dominert av sand, grus eller stein på kalkrikt substrat. Skilles fra fattig flomfastmark ved forekomst av kalkkrevende arter (KA∙fgh). Skilles også fra flommark på silt og leire etter kornstørrelse. Fjellplanter som spres nedover langs elvene kan forekomme i nordboreal sone.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Svakt hellende flater i tilknytning til innsjøer og elver. Størst utstrekning i nedre del av vassdrag, der dalene flater ut. Typisk også i slake dalstrekninger og der en elv munner ut i en annen elv. Ofte lyse farger i flybilder pga. lav vegetasjonsdekning, økende vegetasjonsdekning mot innekant, ofte med striper av vegetasjon. Også banker og øyer ute i elveløpet.

Utbredelse og regional fordeling

BN-LA, O2-C1. Finnes på kalkrikt substrat, utbredelse lite kjent. 

Viktigste forvekslingstyper