Mangler busksjikt. Middels til svært artsrikt feltsikt dominert av dvergbusker og forvedede planter, lavt feltsjikt av graminider og spredte urter. Velutviklet bunnsjikt med lav og moser som splittes opp ved sterk vinderosjon.

Økologisk karakteristikk

På kalkrik jord med høye basemetningsverdier. Knyttet til vindeksponerte rabber som vanligvis mangler eller har et tynt og ustabilt snødekke om vinteren og har således en lang vekstsesong. Utsatt for vind og uttørking, samt store temperaturvekslinger. Jordsmonnet kan være mer fuktig enn på kalkfattige rabber, noe som skyldes et høyere innhold av leirpartikler fra forvitret berggrunn. På sterkt eksponerte rabber kan vegetasjonsdekket splittes opp pga. erosjon, slik at mineraljord blir liggende i dagen (deflasjonsmark). Kjennetegnes ved arter som både er snøskyende og kalkkrevende.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Rabber finnes på konvekse terrengformer – fjelltopper, koller, rygger og svakt konvekse skråninger der vinden får godt tak. Kan ses som lyser farger på flyfoto.

Utbredelse og regional fordeling

LA-MB, O2-C1. I hele fjellkjeden utenom kystseksjonen med kalkrike bergarter og løsmasser, mest i LA og nedre deler av MB. Naturtypen viser stor regional floristisk variasjon knyttet til gradienter i oseanitet/kontinentalitet og nord/syd beliggenhet. De sentrale fjellområdene i Sør-Norge og i Nord-Norge inneholder flest sjeldne, kalkkrevende fjellarter.

Viktigste forvekslingstyper