Urtedominert vegetasjon på kortvarige, ustabile tangvoller, ofte som lange smale belter langs strender.

Økologisk karakteristikk

Ettårsdriftvoller dannes i øvre geolitoral og supralitoral sone på eksponerte steder som regelmessig tilføres tang og tare fra havet, men som utsettes for så hyppig bølgeforstyrrelse at driftmaterialet ofte fjernes igjen. Driftmaterialet er rikt på N og P og vegetasjonen domineres derfor av ettårige, nitrofile "ugress"-arter. Mengden tilført organisk materiale varierer mye. Ettårsdriftvoller skilles fra beskyttede og moderat eksponerte driftvoller ved at de forekommer på mer eksponerte steder og derfor er utsatt for mer høyere forstyrrelsesintensitet. Driftvoller har høyere temperatur enn omgivelsene grunnet mørk farge og rask nedbrytning av organisk materiale. Derfor er det ofte innslag av varmekrevende arter lenger mot nord i driftvoller enn andre naturtyper.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Kan ses som smale grønne til mørkebrune belter på strender, oftest tydelig separert fra omgivende vegetasjon. Ofte mer uryddig struktur enn strandenger.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB og ASHTZ, O3-OC. Langs hele kysten.

Viktigste forvekslingstyper