Grus- og sand-dominert rasmark med mose- og lav-vegetasjon. Spredte karplanter.

Økologisk karakteristikk

Sterkt kalkrik grus- og sanddominert rasmark består av kalkrik sand og grus som har rast ned fra ovenforliggende berg gjennom skred. Den skilles fra åpen grunnlendt mark (T2), fjellhei, leside og tundra (T3) og rasmarkeng- og hei (T16) ved å mangle jorddekke og ved å mangle stabile plantesamfunn. Typen er mose- og lavdominert, men kan også ha spredte karplanter som tåler sterkt forstyrrelse. Sterkt kalkrik grus- og sanddominert rasmark skilles fra annen rasmark ut fra størrelsen på forvitringsmaterialet med dominans av sand og grus (kornstørrelse mellom ca. 0,5 og 6 cm), og ut fra kalkinnhold. Sterkt kalkrik grus- og sanddominert rasmark er karakterisert av kalkkrevende arter. Naturtypen omfatter både fuktige og tørre rasmarker (alle trinn langs uttørkingseksponering). Ustabil grus- og sanddominert rasmark inngår også i typen. Artssammensetningen er lite kjent og ingen liste med diagnostiske arter er satt opp. Kun noen eksempler på arter som kan forekomme er satt inn nedenfor.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Finnes under bergskrenter i bratte skråninger. Identifiseres på flybilder ut fra tekstur og grå til brun farge. Ligger ofte i skygge på flybilder pga. bratte dalsider.

Utbredelse og regional fordeling

BN-LA, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper