Sparsomt eller fraværende busksjikt. Artsfattig lavvokst feltsjikt av krypende, forvedede arter, tørketålende graminider, moser og lav. Bunnsjikt på ekstreme rabber er dominert av lav, som kan splittes opp ved sterk vinderosjon.

Økologisk karakteristikk

På kalkfattig til middels kalkrik jord, knyttet til vindeksponerte rabber som vanligvis mangler eller har et tynt og ustabilt snødekke om vinteren. Plantene har en lang vekstsesong. Typen er utsatt for vind og uttørking, samt store temperaturvekslinger. På sterkt eksponerte rabber kan vegetasjonsdekket splittes opp pga. erosjon, slik at mineraljord blir liggende i dagen (deflasjonsmark). Kjennetegnes ved arter som er snøskyende, men ikke kalkkrevende. Finnes øverst i rabb-snøleiegradienten. Stor variasjon fra oseaniske til kontinentale strøk. Heigråmose og stivstarr er mengdearter langs kysten, og musøre går her langt opp på rabbene. Dvergbjørk går inn på rabber i kontinentale strøk.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Rabber finnes på konvekse terrengformer – fjelltopper, koller, rygger og svakt konvekse skråninger der vinden får godt tak. Lysere i farge enn omgivelsene.

Utbredelse og regional fordeling

LA-MA, O2-C1. I hele fjellkjeden utenom kystseksjonen, mest i LA og i nedre deler av MA.

Viktigste forvekslingstyper