Mangler busksjikt. Feltsjikt med rynkevier og/eller polarvier, samt spredte urter og graminider. Tett bunnsjikt av små, akrokarpe moser.

Økologisk karakteristikk

Seine snøleier kjennetegnes ved et langvarig snødekke som beskytter vegetasjonen mot lave temperaturer vinterstid og smelter sent ut i juli/august. T7-C-7 finnes i skråninger uten stagnerende vann på middels kalkrike morener. Fuktig ved snøsmelting, men tørker raskt ut (sesongfuktig). Lite utsatt for jordflyt. Forekommer både i LA og MA i nedre deler av rabb-snøleiegradienten. Grenser nedad mot ekstreme snøleier og oppover mot moderate snøleier. Vanskelig å skille fra kalkrikt seint snøleie som inneholder flere sterkt kalkkrevende arter. Rynkevierutforming best utviklet i nord, polarvierutforming spredt i det meste av fjellkjeden.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Hellende til konkavt flatt terreng.

Utbredelse og regional fordeling

LA-MA, O2-C1. Sjelden i C1.

Viktigste forvekslingstyper