Kildepåvirket kalksnøleie består av lavvokst, artsrikt, åpent og usammenhengende felt- og bunnsjikt med fuktighetskrevende og kalkkrevende arter.

Økologisk karakteristikk

Kjennetegnes ved et middels langvarig snødekke som beskytter vegetasjonen mot lave temperaturer vinterstid. Snøen smelter som oftest ut i juni. Finnes på svakt skrånende eller flat fastmark, ofte med ujevn overflate preget av erosjonsfurer, solifluksjonsvalker og frostpregede partier. Karakteriseres av svært kalkrikt jordsmonn på kalkrike bergarter med overrisling av smeltevann fra snøfonner mesteparten av sesongen. Svært kalkrikt. Kildepåvirkede snøleier er avgrenset til moderate snøleier langs variabelen snødekkebetinget vekstreduksjon, og skilles fra øvrige moderate snøleier ved kildevannspåvirkning, dvs. tilførsel av friskt, oksygen- og kalkrikt grunnvann der vannbevegelsen er parallell med markoverflata. Se T7-C-12 for skille mot våtsnøleier (V6).

Terreng- og flyfotokarakteristikk

I skråninger på svakt hellende mark, ofte nedenfor snøfonner.

Utbredelse og regional fordeling

LA-MA, O2-C1.

Viktigste forvekslingstyper