Kildepåvirket intermediært snøleie karakteriseres av et relativt artsfattig feltsjikt med mindre kalkkrevende, lavvokste urter og graminider, der enkeltarter kan ha stor dekning. Varierende dekning i bunnsjiktet med sterkt fuktighetskrevende moser.

Økologisk karakteristikk

Kjennetegnes ved et middels langvarig snødekke som beskytter vegetasjonen mot lave temperaturer vinterstid. Snøen smelter som oftest ut i juni. Finnes på fastmark i skråninger med middels kalkrik jord med mye åpen grus og stein, som overrisles av smeltevann fra snøfonner det meste av vekstsesongen. Kildepåvirkede snøleier er avgrenset til moderate snøleier langs variabelen snødekkebetinget vekstreduksjon, og skilles fra øvrige moderate snøleier ved kildevannspåvirkning, dvs. tilførsel av friskt, oksygen- og kalkrikt grunnvann der vannbevegelsen er parallell med markoverflata. Våtsnøleier (V6), derimot, kjennetegnes av lengre varighet av snødekke og mark som tilføres smeltevann fra breer og fonner gjennom hele vekstsesongen og derfor har så høy, permanent markfuktighet at de inngår i våtmarkssystemer. 

Terreng- og flyfotokarakteristikk

I skråninger på svakt hellende mark, ofte nedenfor snøfonner. Ofte noe grønn på farge pga. kilde- og nikkemoser.

Utbredelse og regional fordeling

LA-MA, O2-C1.

Viktigste forvekslingstyper