Svært artsfattig type. Mangler busksjikt. Feltsjikt er som oftest fraværende. Sammenhengende bunnsjikt av moser, særlig på fint materiale der krypsnømose kan dominere totalt. Mer spredte mosebestander på stein og blokkrik mark. Mangler sterkt kalkkrevende moser. Noe lav forekommer.

Økologisk karakteristikk

Ekstreme snøleier kjennetegnes ved et svært langvarig snødekke som beskytter vegetasjonen mot lave temperaturer vinterstid og smelter normalt ut i august. Enkelte år uten utsmelting. Kort vekstsesong hindrer vekst av karplanter. T7-C-5 finnes på kalkfattige til middels kalkrik, fuktig mark på både fint og grovt substrat. Forekommer i hele fjellet, aller nederst i rabb-snøleiegradienten, ofte sammen med våtsnøleier. Krypsnømose ofte dominerende. Solifluksjon kan forekomme.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Svakt hellende til konkavt eller flatt terreng. Ofte mørk grå eller svart farge pga. dominans av krypsnømose.

Utbredelse og regional fordeling

LA-HA, O2-C1. I LA mest i nord- og østvendt terreng.

Viktigste forvekslingstyper