Steindominert rasmark med mose- og lav-vegetasjon.

Økologisk karakteristikk

Intermediær og svakt kalkrik ur består av stein som har rast ned fra ovenforliggende berg gjennom steinskred og steinsprang. Den skilles fra åpen grunnlendt mark (T2), fjellhei, leside og tundra (T3) og rasmarkeng- og hei (T16) ved å mangle jorddekke og ved å være mose- og lavdominert. Intermediær og svakt kalkrik ur skilles fra annen rasmark ut fra størrelsen på forvitringsmaterialet med dominans av stein (størrelse mellom ca 6 og 26 cm) og ut fra kalkinnhold i berggrunnen. Typen har noe mer kalkkrevende arter enn kalkfattige typer, men mangler kalkkrevende moser og lav. Naturtypen er tørkeutsatt (temmelig til svært uttørkingseksponert). Med uttørkingseksponering menes luftas fuktighet nær marka. Uttøringseksponering er blant annet avhengig av soleksponering, og tørre rasmarker er lyseksponerte og ligger gjerne i åpent terreng, ikke dekket av tett tresjikt, og i S-SV-vendte bratte skråninger. Ustabile steinurer inngår også i typen. Artssammensetningen er lite kjent og ingen liste med diagnostiske arter er satt opp. Kun noen eksempler på arter som kan forekomme er satt inn nedenfor.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Finnes under bergskrenter i bratte skråninger. Identifiseres på flybilder ut fra tekstur og grå til brun farge. Ligger ofte i skygge på flybilder pga. bratte dalsider.

Utbredelse og regional fordeling

BN-LA, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper