Intermediær leside har et sparsomt busksjikt og middels artsrikt feltsjikt med lyng og lite til middels kalkkrevende småbregner, urter og graminider. Bunnsjiktet er mosedominert og med høy dekning, mens det er lite lav.

Økologisk karakteristikk

På kalkfattig til middels næringsrik mark i hellende terreng med stabilt snødekke. Forekommer i LA i midtre deler av rabbe-snøleiegradienten. Grenser nedad mot snøleie og oppover mot lynghei og lavhei. Snødekket gir god beskyttelse mot vindslitasje og lave temperaturer, og jordsmonnet er sjelden frosset og normalt ikke utsatt for jordflyt (solifluksjon). Snøen smelter relativt tidlig og gir god markfuktighet og lang vekstsesong. Skilles fra kalkfattig leside ved innslag av noe mer kalkkrevende arter.

Utbredelse og regional fordeling

LA-MA, O2-C1. Kun øvre del av LA. 

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Hellende terreng, skråninger. Grønnlig farge.

Viktigste forvekslingstyper