Åpen tørrengpreget vegetasjon på grunnlendt mark. Dominert av lavvokste urter og gras, iblant med spredte busker og små trær som forventes å dø i ung alder. Oftest glissent feltsjikt med en del naken jord og berg i dagen. Bunnsjikt med tørketolerante moser og lav.

Økologisk karakteristikk

Jorddekt naturmark under skoggrensa på moderat kalkrike bergarter. Omfatter overgangen mellom nakent berg og skogsmark, der hvor grunt jordsmonn, tørke, sterk vindeksponering etc. forhindrer trevekst. Typisk for landhevingsområder langs kysten med langsom jordsmonnsutvikling og primær suksesjon på berg. Artssammensetning med svært tørketolerante, lyselskende arter. Mer tørkeutsatt enn grunnlendt lyngmark. Skilles fra sterkt kalkrik lavmark ved mangel på kalklågurtindikatorer. Dominans av jordboende arter, mens nakent berg kun inneholder steinboende lav, moser og enkelte karplanter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Oftest små arealer, gjerne på koller, vindeksponerte høydedrag, eller smale overganger mellom skog og berg i dagen og mosaikk med nakent berg. FF: Grå til hvit farge ved dominans av lav, og da oftest jevn tekstur i flyfoto. Mørkner og kan være brun ved høg røsslyng-dekning, grønn når mye busker. Tekstur og farge konsistent innen og mellom regioner.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-C1. Hele landet på moderat kalkrike bergarter, vanligst langs kysten og større innsjøer.

Viktigste forvekslingstyper