Åpen heipreget vegetasjon på grunnlendt mark. Kan ha høyt innslag av lyngarter, men oftest med overvekt av lavvokste urter og gras, iblant med spredte busker og små trær som sannsynligvis ikke vil bli gamle. Varierende feltsjiktsdekning, ofte naken jord og berg i dagen.

Økologisk karakteristikk

Jorddekt naturmark under skoggrensa på svært kalkrike bergarter. Omfatter overganger mellom nakent berg og skogsmark, der hvor grunt jordsmonn, tørke, sterk vindeksponering og saltsprut forhindrer trevekst. Finnes på hyller og som jorddekte arealer bl.a. i forsenkinger og sprekker i områder dominert av nakent berg og i overganger mellom nakent berg og skog. Dannes også langs kysten ved primær suksesjon etter landheving der hvor jordsmonnutvikling på berg foregår langsomt. Noe mindre tørkeutsatt enn grunnlendt lavmark, som har dominans av tørketålende lav og der moser spiller en underordnet rolle. Oftest artsrik, skilles fra fattigere typer ved forekomst av kalklågurtindikatorer. Dominans av jordboende arter, mens nakent berg har kun steinboende lav, moser og enkelte karplanter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Oftest små arealer, smale overganger mellom skog og berg i dagen. Mosaikk med nakent berg vanlig. FF: Ofte lys grønn til grønn farge, mørkere og brunlig eller brun ved høg lyngdekning. Forekomst av busksjikt gir mørkere grønntone. Tekstur i flyfoto jevn dersom busksjikt mangler. Tekstur og farge konsistent innen regioner.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, 03-C1. Hele landet på svært kalkrike bergarter, vanligst langs kysten i Oslofjordområdet og på Helgeland og i Salten (No).

Viktigste forvekslingstyper