Svært frodig vegetasjon med eller uten busksjikt av viere. Feltsjiktet er dominert av høgstauder og høye gras (høgstaudetype), med innslag av kalkkrevende lågurter. Ofte også innslag av varmekjære arter. Bunnsjikt av pleurokarpe moser.

Økologisk karakteristikk

Typen opptrer oftest i gunstig eksponert og skrånende terreng på kalkrik morenemed sigevannspåvirkning. Karakteriseres av tilførsel av friskt, oksygen- og kalkrikt grunnvann der vannbevegelsen er parallell med markoverflata (kildevannspåvirkning). Humusblandet fuktig mineraljord med brunjordskarakter. Vanlig i bekkedaler, langs bekker og nedenfor kilder. Snødekket er stabilt og smelter relativt tidlig ut. Skilles fra intermediær kildepåvirket fjellhei (T3-C-13) ved mer innslag av kalkkrevende arter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Skrånende terreng.

Utbredelse og regional fordeling

LA, O2-C1. Mest i kontinentale og nordlige fjell.

Viktigste forvekslingstyper