Svakt intermediært og kalkfattig forblåst berg består av fast berg uten jordekke, enten uten vegetasjon eller med lav og moser. Kartleggingsenheten forekommer primært i fjellet på kalkfattige bergarter og på eksponerte vindutsatte steder.

Økologisk karakteristikk

Nakent berg omfatter fast fjell uten jorddekke på flatberg, bergknauser og bergvegger på svært kalkfattige til svakt intermediære bergarter. Finnes på svært eksponerte steder i åpen mark med direkte solinnstråling og der luftfuktigheten er lav. Kartleggingsenheten er mest utbredt i høyfjellet, men forekommer trolig også langs kysten. Karakteriseres særlig av lavarter som tåler sterkt vindeksponering. Arter tilpasset sterkt intermediær eller rikere berggrunn mangler. Dominans av tørketolerante lav og moser; arter uten røtter på grunn av det manglende jorddekket. Karplanter inngår ikke, men kan finnes i tilknytning til typen. Slike mikrohabitateter og små overheng forekommer ofte i nakent berg og inngår i kartleggingsenheten når de er helt omsluttet av typen. Kan ha innslag av litt nitrofile arter grunnet naturlig gjødsling på fuglesteiner og fugleberg. Artssammensetning dårlig kjent. Artslisten er foreløpig og vil bli endret når ny kunnskap blir tilgjengelig.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Ofte små forekomster. Loddrette bergvegger vanskelig å se i flybilder. Knauser og flatberg med lys grå til mørk farge.

Utbredelse og regional fordeling

NB-HA, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper