Svært artsrik vegetasjon med spredte tørketålende buskvekster og et lavt feltsjikt av dvergbusker, urter og graminider. Velutviklet bunnsjikt med noe mindre lav enn i T3-C-3 og T3-C-6.

Økologisk karakteristikk

Typen opptrer på svært kalkrik, jorddekt fastmark ofte på store flater i svakt hellende terreng. Særlig utbredt i øvre del av LA og MA i øvre deler av rabb-snøleiegradienten. Snødekket er tynt og mindre stabilt og gir mindre beskyttelse mot vindslitasje og lave temperaturer enn i fjell-lynghei. Snøen smelter tidlig ut, og god drenering kombinert med sterk vind gir liten til middels markfuktighet og lang vekstsesong. Stor fare for uttørking. Grenser nedad mot fjell-lynghei eller leside og oppad mot rabb. Røsslyng vanligst i O2, erstatter dvergbjørk. Mange kalkkrevende arter. Skilles fra fattigere lavheier ved dominans av reinrose og flere sterkt kalkkrevende urter.

Utbredelse og regional fordeling

LA-MA, O2-C1.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Flatt til svakt hellende terreng. Kalkrik vegetasjon har ofte et brunt skjær, aldri sterkt grønn. Lys farge pga. høy lavdekning.

Viktigste forvekslingstyper