Dette er parallellen til artssammensetning, og omfatter «bergarter, mineraler, jordarter, jordsmonn og eventuelle fossiler som finnes innenfor et gitt område».

Begrepene jordart og jordsmonn defineres henholdsvis som "kategorisering av sedimenter basert på dannelsesmåte’ og ‘lag av løsmateriale på marka i landsystemer; dannet og modifisert ved geologiske prosesser". For alle de fem underkategoriene av geologisk sammensetning finnes standard begrepsapparat som adopteres direkte. For alle fem er det på natursystem-nivået mest aktuelt å registrere forekomst eller relevans av hver kategori som en binær variabel (se videre NiN[2] artikkel 1, kapittel B4e for forklaring av variabeltyper).