Variabelen 8TH Terrenghelning angir terrengets helningsgrad i et område, ved å se på vinkelen mellom en helningsvektor og horisontalplanet.

Verdi for en arealenhet kan angis for et representativt punkt eller beregnes som en funksjon, f.eks. gjennomsnittet eller medianen, av verdier for alle punkter innenfor arealenheten