Objektgruppen bygger på kategorisering av bruksarealer i henhold til SOSI-standarden for arealbruk, benyttet i offentlige kartverk og kartdatabaser. 5AB Arealbrukskategorier består av variablene driftsområder, fritidsområder, kulturområder og transportområder, med til sammen 43 registrerbare enkeltvariabler.

5AB–DO Driftsområder

                5AB–DO–FY Fyllplass

                5AB–DO–GR Grustak

                5AB–DO–GU Gruve

                5AB–DO–IO Industriområde

                5AB–DO–LT Leirtak

                5AB–DO–SB Steinbrudd

                5AB–DO–ST Steintipp

                5AB–DO–TT Torvtak

                5AB–DO–TØ Tømmervelte

                5AB–DO–XD Annet driftsområde

5AB–FO Fritidsområder

               5AB–FO–AL Alpinbakke

               5AB–FO–CA Campingplass

               5AB–FO–GO Golfbane

               5AB–FO–LE Lekeplass

               5AB–FO–RA Rasteplass

               5AB–FO–SB Skytebane

               5AB–FO–SF Skytefelt

               5AB–FO–SI Sports/idrettsplass

               5AB–FO–XF Annet fritidsområde

5AB–KO Kulturområder

               5AB–KO–BY Bymessig bebyggelse

               5AB–KO–DM Dyrket mark

               5AB–KO–FH Frukthage

               5AB–KO–GP Gravplass

               5AB–KO–GÅ Gårdstun

               5AB–KO–HY Hyttefelt

               5AB–KO–LO Landbruksområde

               5AB–KO–PA       Park

               5AB–KO–SE Setervoll

               5AB–KO–TE Tettbebyggelse

               5AB–KO–XB Annet bebygd område/kulturområde

5AB–TO Transportområder

               5AB–TO–FP Flyplassområde

               5AB–TO–JB Jernbane, trikk (skinnegående transportmiddel)

               5AB–TO–KG Antenne

               5AB–TO–KL Kraftlinje

               5AB–TO–RG Rørgate

               5AB–TO–SM Sti, merket

               5AB–TO–SX Sti, annen

               5AB–TO–TS Stasjonsområde for kollektivtransport

               5AB–TO–VE Europaveg (E)

               5AB–TO–VF Fylkesveg (F)

               5AB–TO–VG Gang- og sykkelveg (G)

               5AB–TO–VK Kommunal veg (K)

               5AB–TO–VP Privat veg (P)

               5AB–TO–VR Riksveg (R)

               5AB–TO–VS Skogsbilveg (S)