Fem arter av mudderfluer er rødlistevurdert. Av disse er fire arter vurdert som livskraftig mens én art er rødlistet. Mudderfluer er en artsfattig orden i Norge, og tilhører samme familie. Det foreligger ingen endringer i rødlistekategorier siden forrige rødlistevurdering.

De fem artene av mudderfluer i Norge hører alle til familien Sialidae, de er innbyrdes meget like og må bestemmes etter karakterer i genitaliene. Alle mudderfluer har vannlevende larver som lever som rovdyr og gjennomgår rundt ti larvestadier. Føden er forskjellige insektlarver (f.eks. fjærmygglarver) og børsteormer (f.eks. Tubifex), men også blant annet ertemuslinger Pisidium. De forpupper seg på land nær vannkanten. De voksne mudderfluene finnes også nær vann, men tar til seg lite næring. Mudderfluene er trege og dårlige flygere. De faller lett ned på vannflaten og blir føde for fisk. Våre arter lever ved vann og langsomtflytende elver, mens én art, Sialis fuliginosa, har larver som foretrekker mer rasktstrømmende vann. Mer informasjon kan finnes i Meinander (1996).

Kunnskapsgrunnlaget

Kunnskapsnivået med hensyn til forekomst og utbredelse av disse artene er rimelig bra når det gjelder Sør-Norge, men har vært mangelfull for Midt- og Nord-Norge (bl. a. Greve 1996). Greve og Andersen (2012) har imidlertid publisert nye funndata for flere arter fra materiale samlet i Nord-Norge i regi av Artsprosjektet. Med unntak av Sialis sibirica, vurdert til kategorien datamangel DD, anser vi nå kunnskapen om mudderfluer i Norge for å være god, se f.eks. Meinander (1996) og Yakovlev (2009). Kunnskapen om artene har siden forrige rødlistevurdering økt som følge av flere og større kartleggingsprosjekter, samt at data fra private samlinger har blitt tilgjengelig via Artsdatabankens webapplikasjon Artskart.

Avgrensninger og definisjoner

Kun arter som er kjent fra fastlands-Norge er behandlet i arbeidet med Rødlista for 2015. Mudderfluer har kort generasjonstid, og tidsperioden som vurderes er 10 år. Alle arter som ble ført til kategori livskraftig LC ved forrige rødlistevurdering er vurdert på nytt.

Antall rødlistearter 

Av fem vurderte arter står en art, Sialis sibirica, på Rødlista 2015.

Årsak til rødlisting

Arten er vurdert til kategorien datamangel DD. Vi har ikke god nok kunnskap om denne arten til å kunne foreta en tilfredsstillende rødlistevurdering, og alle kategorier fra og med livskraftig LC til og med kritisk truet CR er mulig. Sialis sibirica er kjent fra fem norske lokaliteter: I Porsanger udatert og 1908, Tana 1960, Sør-Varanger 2005 og Nordreisa 1972 (Tjeder 1943, Yakovlev 2009, NHM Oslo og V.A. Yakovlev pers. med.). Fra Sverige er bare ett funn fra 1800-tallet kjent, mens det foreligger noen flere og nyere fra Finland. Ellers finnes arten spredt helt øst til Japan.

Endringer fra 2010 til 2015

Det foreligger ingen endringer i kategorier fra rødlistevurderingene i 2010 til 2015. Alle arter, med unntak av Sialis sibirica (vurdert til kategori datamangel DD), ansees for å være livskraftige LC.

Ekspertkomité

Ekspertgruppa har bestått av Øivind Gammelmo (leder) og Kjell Magne Olsen. Viktige bidrag i vurderingsprosessene (2006-2015) har kommet fra Lita Greve og Lars Ove Hansen.

Referanser

Greve L (1996) Megaloptera Mudderfluer. I: Aagaard K, Dolmen D (red.) Limnofauna Norvegica. Katalog over norsk ferskvannsfauna. Tapir, Trondheim, s. 170-171

Greve L, Andersen T (2012) Lacewings (Neuroptera) and Alderflies (Megaloptera) from Finnmark, northern Norway. Norwegian Journal of Entomology 59: 122-132

Meinander M (1996) Megaloptera – Alder flies. I: Nilsson A (red.) Aquatic Insects of North Europe. A taxonomic handbook. Vol. 1. Apollo Books, Stenstrup, s.105 – 110

Tjeder B (1943) The Neuroptera and Mecoptera of Northern Norway (Nordland, Troms and Finnmark). Tromsø Museums Årshefter, Naturhistorisk Avdeling 25, 63(3): 1-12

Yakovlev VA (2009) The fauna and distribution of alderfly larvae (Sialidae, Megaloptera) in Northern Fennoscandia and its dependence on natural and anthropogenous factors. Inland Water Biology 2: 193–198

Siden siteres som:

Gammelmo Ø og Olsen KM (2015) Mudderfluer (Megaloptera). Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken <http://www.artsdatabanken.no/Rodlista2015/Artsgruppene/Mudderfluer>. Nedlastet <dag/måned/år>