Rødlista for kamelhalsfluer er basert på vurdering av fire arter, og av disse er tre vurdert som livskraftige, mens én art er ført i kategori datamangel DD. Siden siste rødlistevurdering er det oppdaget én ny art for landet, bredhodekamelhalsflue, og denne rødlistevurderes nå for første gang.

I Norge er det kun funnet fire arter av kamelhalsfluer, fordelt på to familier (Inocelliidae og Raphidiidae). Kamelhalsfluer finnes i all hovedsak i skog. Kamelhalsfluene er rovdyr, og kan finnes på blader, grener og stammer av busker og trær. Her jakter de på ulike små byttedyr, som bl.a. bladlus. Larvene finnes på jordoverflaten (i strøsjiktet) og under barken på trær. Larvene er, som de voksne individene, rovdyr og spiser for det meste egg fra andre arter av insekter.

Kamelhalsfluer har hovedsakelig ettårig livssyklus, men utviklingen kan også ta to til tre år. For bredhodekamelhalsflue kan utviklingen ta ytterligere tid. Kamelhalsfluer gjennomgår en fullstendig forvandling, inklusive et kortvarig puppestadium. Larvene overvintrer ett eller to år og forpuppingen inntreffer tidlig om våren, etter en kuldeperiode ned mot, eller under, null grader. De voksne individene finnes følgelig på forsommeren.

Kunnskapsgrunnlaget

En art, bredhodekamelhalsflue (Inocellia crassicornis), er ny for Norge (Eidissen 2015). Med unntak av bredhodekamelhalsflue anser vi kunnskapen om kamelhalsfluer i Norge for å være god. Kunnskapen om disse artene har siden forrige rødlistevurdering økt som følge av flere og større kartleggingsprosjekter, samt at data fra private personer har blitt tilgjengelig via Artsdatabankens webapplikasjon Artskart (Artsdatabanken 2015). Greve (2002) har gjennomgått og publisert alt norsk materiale, og mer informasjon om denne ordenen kan finnes i Aspöck (1999) og Aspöck mfl. (1991). Eidissen (2015) har publisert Norges eneste kjente art innen familien Inocellidae fra Nordland.

Avgrensninger og definisjoner

Kun arter som er kjent fra Fastlands-Norge er behandlet i arbeidet med Rødlista 2015, og tidsintervallet som vurderes er 10 år etter IUCN sine retningslinjer. Alle arter som ble ført til kategori livskraftig LC ved forrige rødlistevurdering er vurdert på nytt.

Antall rødlistearter 

Rødlista for kamelhalsfluer 2015 inkluderer én art, bredhodekamelhalsflue Inocellia crassicornis, vurdert til kategori datamangel DD. Det er stor usikkerhet omkring artens korrekte kategoriplassering, og alle kategorier fra om med kritisk truet CR til og med livskraftig LC er mulige. 

Årsak til rødlisting

Bredhodekamelhalsflue Inocellia crassicornis ble observert i Norge for første gang i 2014 og kunne således inkluderes i rødlistevurderingen for 2015. Bredhodekamelhalsflue er rødlistet i Sverige, men vi har ikke nok kunnskap om arten i Norge til å kunne foreta en tilfredsstillende rødlistevurdering.

Innenfor tidsintervallet (10 år) er direkte ødeleggelse av leveområder ansett som den viktigste trusselen mot kamelhalsfluene. 

Endringer fra 2010 til 2015

Én art som ikke var registrert i Norge ved rødlistevurderingen i 2010, bredhodekamelhalsflue, er vurdert for første gang. Det foreligger ellers ingen endringer i kategorier fra 2010 til 2015.

Ekspertkomité

Ekspertkomitéen har bestått av Øivind Gammelmo (leder) og Kjell Magne Olsen. 

Takk

Viktige bidrag i vurderingsprosessene (2006-2015) har kommet fra Lita Greve og Lars Ove Hansen.

Referanser

Artsdatabanken (2015) Artskart 1.6

Aspöck H (1999) Kamelhalse, Schlammfliege, Ameisenløwen. Stapfia, 60. Neue folge 138. 244 s.

Aspöck H, Aspöck U, Rausch H (1991) Die Raphidiopteren der Erde. Volum 1 og 2, 730 s. og 549 s. Goecke og Evers

Eidissen SE (2015) Inocellia crassicornis (Schummel, 1832) (Raphidioptera) new to Norway. Norwegian Journal of Entomology 62: 12–15

Greve L (2002) The order Raphidioptera in Norway. Norwegian Journal of Entomology 49: 81-9

Siden siteres som

Gammelmo Ø & Olsen KM (2015) Kamelhalsfluer (Raphidioptera). Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken <http://www.artsdatabanken.no/Rodlista2015/Artsgruppene/Kamelhalsfluer>. Nedlastet <dag/måned/år>