For flesteparten av de truete artene er begrenset geografisk utbredelse eller forekomst (B-kriteriet), eller liten populasjon og pågående reduksjon (C-kriteriet) utslagsgivende. Ofte er det begrenset areal eller liten populasjon, kombinert med pågående nedgang og fragmentering som er årsak til at arter blir vurdert som truet

Hver enkelt art er vurdert mot fem rødlistekriterier A-E utarbeidet av IUCN. Det kriteriet eller de kriteriene som gir høyeste risiko for utdøing, blir utslagsgivende. Vurderingene gjøres ut  fra kunnskap om nåværende bestandssituasjon, samt kunnskap om utvikling av bestanden i nær fortid eller framtid. Dette betyr blant annet at arter som tidligere har vært i kraftig tilbakegang, men hvor nedgangen har stanset, ikke nødvendigvis lenger oppfyller kriteriene for å bli rødlistet.

Det er 2014 truete arter som har populasjoner som er antatt å være i nedgang. Dette utgjør 85,5 % av alle truete arter. Dette er arter som hatt en nedgang siste tre generasjoner (A2 kriteriet), hvor populasjonsnedgang kommende tre generasjoner er forventet (A3 kriteriet), eller hvor det er en pågående nedgang i populasjonen (A4, B1b, B2b, C1 eller C2 kriteriet). I tillegg er 1041 (44,2 %) av de truete artene antatt å ha fragmenterte (små og isolerte) populasjoner som medfører økt risiko for utdøing.

A-kriteriet: Populasjonsreduksjon

A-kriteriet er utslagsgivende for 157 (6,7 %) av de truete artene. Dette er ofte arter med store populasjoner, men med en betydelig populasjonsreduksjon. Reduksjonen for de truete artene er 30 % eller mer innenfor en periode på tre generasjoner, men minimum 10 år. Vurderingsperioden kan være siste eller kommende tre generasjoner, eller en kombinasjon av fortid og framtid. De fleste artene som er rødlistet på grunn av betydelig bestandsnedgang er karplanter, sopp og lav. Fisker og fugler kjennetegnes også ved at en relativt stor andel av de truete artene er vurdert etter A-kriteriet. 

B-kriteriet: Begrenset utbredelsesområde eller forekomstareal

Kunnskap om populasjonsstørrelsen mangler for mange arter, men det foreligger allikevel i svært mange tilfeller kunnskap om utbredelse og forekomst. Dette medfører at B-kriteriet er utslagsgivende for mange truete arter. I tillegg kan mange arter (f.eks. insekter) være tallrike, selv om de finnes innenfor et lite areal, og overstiger dermed terskelverdiene for rødlisting etter C- eller D-kriteriet.

Av de truete artene har 1429 arter (60,7 %) B som utslagsgivende kriterium. Disse artene har et utbredelsesområde (B1-kriteriet) på 20 000 km2 eller mindre og/eller et forekomstareal (B2-kriteriet) på 2000 km2 eller mindre. For truete arter brukes B1 eller B2 alltid i kombinasjon med minst to underkriterier, hvor a(i) kraftig fragmentering og b pågående nedgang (i antall individer) er utslagsgivende for 46,4 % av de 1429 truete artene. Dette gjelder for eksempel de fleste invertebrater og karplanter.

C-kriteriet: Begrenset populasjonsstørrelse og pågående nedgang

C-kriteriet er utslagsgivende for 615 (26,1 %) truete arter. Dette er arter hvor antall reproduksjonsdyktige individ er mindre enn 10 000 og populasjonen har en pågående nedgang. Et betydelig antall arter sopper, moser og lav er rødlistet på grunnlag av C-kriteriet.

D-kriteriet: Svært liten populasjon, svært begrenset forekomstareal eller få lokaliteter

D-kriteriet er utslagsgivende for 451 (18,6 %) av de truete artene. Av disse har 402 arter få reproduksjonsdyktige individ (D1-kriteriet: mindre enn 1000 individer) og 49 arter har svært begrenset forekomst (D2-kriteriet: mindre enn 20 km2 eller 5 eller færre lokaliteter). Det er kun 315 truete arter (13,4 %) som har D som eneste gjeldende kriterium. Sju truete arter har både D1 og D2 som gjeldende kriterium. For at en art skal rødlistes etter D2 skal det foreligge en kjent og sannsynlig trussel mot lokaliteten(e).

E-kriteriet: Kvantitativ analyse

En art vurderes mot E-kriteriet når vi har nok kunnskap til å gjøre en kvantitativ analyse av risiko for utdøing. Slik kunnskap er fortsatt mangelfull, og ingen arter er rødlistet ved bruk av E-kriteriet. 

Siden siteres som:

Henriksen S og Hilmo O (2015) Utslagsgivende kriterier for truete arter. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken <http://www.artsdatabanken.no/Rodlista2015/Resultater/UtslagsgivendeKrite.... Nedlastet <dag/måned/år>.