Vurderingene som presenteres i Norsk rødliste for arter 2015 er utført av 90 eksperter fordelt på 24 ekspertkomitéer. Komitéene er oppnevnt av Artsdatabanken og er i hovedsak satt sammen av personer som arbeider ved norske naturhistoriske museer, universiteter og forskningsinstitusjoner. 

For gjennomføring av rødlistevurderingene ble det i 2014 etablert 24 ekspertkomiteer med til sammen 90 medlemmer.

Disse representerer en stor del av den ekspertise som finnes i Norge på forekomst og bestandsendringer for de aktuelle artsgruppene. De fleste medlemmene arbeider ved naturhistoriske museer, universiteter og forskningsinstitusjoner. Hver ekspertgruppe har hatt en leder som har vært ansvarlig for gjennomføringen av vurderingene, og arbeidet har vært kontraktfestet med ekspertgruppeleders institusjon. Mange av ekspertgruppemedlemmene deltok også i rødlistevurderingene i Norsk Rødliste 2006 og Norsk rødliste for arter 2010.

Artsdatabanken har arrangert samlinger med deltakelse fra ekspertkomitéleder, og noen komitémedlemmer, for gjennomgang av IUCNs retningslinjer og utveksling av erfaringer. I tillegg har flere av gruppene hatt kontakt med eksperter fra tilsvarende ekspertkomitéer i Sverige. Disse samlingene, samt interne møter i komitéene, har vært viktige for standardisering og samordning av kriteriebruken.

Ekspertkomitéene har stått for rødlistevurderingen av 21 402 arter.

Siden siteres som:

Henriksen S og Hilmo O (2015) Ekspertkomiteene. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken <http://www.artsdatabanken.no/Rodliste2015/HvaHvemHvorfor/Ekspertkomiteene>. Nedlastet <dag/måned/år>.