I Norge er det til nå registrert fire arter av saksedyr, den siste påvist så sent som i 2014. En art, Apterygida media, står på Rødlista 2015.

Ordenen er representert ved to familier i Norge: tre arter i Forficulidae, og dvergsaksedyr i Spongiphoridae. Skogsaksedyret, tradisjonelt kalt Chelidura (eller Chelidurella) acanthopygia i Norge, har nylig vist seg å bestå av to arter i Europa, og i 1994 ble Chelidura guentheri skilt ut som en egen art, delvis basert på dyr samlet i Norge (Galvagni 1994). Det er kun hannene som kan bestemmes sikkert på grunnlag av ytre morfologi, og alle norske hanner som til nå har blitt sjekket, har vist seg å tilhøre C. guentheri. Det er derfor foreløpig grunn til å tro at dette er den eneste av artene som forekommer hos oss – eller i hvert fall at dette er den langt vanligste. Vi flytter derfor det norske navnet skogsaksedyr over til denne, og får eventuelt finne et nytt navn til C. acanthopygia hvis også denne skulle vise seg å finnes her.

Apterygida media er kjent fra to lokaliteter i Norge, én i Sarpsborg og én i Tjøme. Arten ble påvist så sent som i 2014. I Sentral-Europa finnes den i svært fuktige habitater, særlig i nærheten av vann, som f.eks. langs elvebredder. Funnstedet ved Tarris i Sarpsborg kan kanskje føye seg inn i dette mønsteret (imidlertid er kun ett dyr funnet (i 2010, men bestemt først i 2014), til tross for noen forsøk på å gjenfinne arten i 2014). Levestedet på Hvasser i Tjøme er derimot fundamentalt forskjellig: her lever arten mellom gresstuer og annen vegetasjon på en tørr sandstrand ved havet. Det er antatt at arten i hovedsak er nattaktiv, og det kan være en av grunnene til at den ikke har blitt oppdaget i Norge tidligere (men i 2014 var mange dyr ute og krøp på høylys dag på Hvasser). Arten er ikke flygedyktig, så spredningspotensialet er antakelig ikke særlig stort. Hunnene driver yngelpleie ved at de vokter egg og larver.

Vanlig saksedyr, skogsaksedyr og dvergsaksedyr har sin hovedutbredelse i Sørøst-Norge, men det foreligger funn av saksedyr så langt nord som til Trøndelag (Artsdatabanken 2015). 

Kunnskapsgrunnlaget

Det finnes generelt få publiserte artikler om saksedyr, med unntak av Aagard (1972) og Solevåg (2003). For Apterygida media, som ble påvist først i 2014, er kunnskapsgrunnlaget ytterst sparsomt, men det er all grunn til å tro at den er sjelden her til lands. 

Avgrensninger og definisjoner

For saksedyr omfatter behandlingen fastlandsdelen av Norge. Alle kjente norske arter er vurdert, hvorav tre er satt direkte til livskraftig LC. Den siste er rødlistet på grunnlag av at den er oppdaget først i 2014, og dermed må antas å være sjelden eller fåtallig. Arten ser ut til å ha minst én fast bestand i Norge, muligens to. Om det finnes populasjoner på begge lokalitetene, så er det utvilsomt ingen kontinuerlig utbredelse mellom disse. Mørketall er fastsatt med bakgrunn i artens kjente habitat og forekomsten av dette habitatet i det aktuelle området.

Antall rødlistearter 

Kun én saksedyrart, Apterygida media, er på Rødlista 2015. Arten er vurdert til nær truet NT.

Årsak til rødlisting

Arten er rødlistet etter B-kriteriet på grunn av svært lite forekomstareal og en trolig fragmentert utbredelse. Den eneste kjente bestanden befinner seg også i et område som med stor menneskelig aktivitet. Mørketall er her fastsatt med bakgrunn i artens habitatbruk på den lokaliteten hvor vi vet at arten fremdeles finnes, og det at noen flere slike lokaliteter finnes ikke så langt unna. 

Endringer fra 2010 til 2015

Den eneste endringen er en ny art på den norske artslisten, oppdaget i 2014, rødlistet som nær truet NT.

Ekspertkomité

Saksedyr er vurdert av Kjell Magne Olsen (leder) og Lars Ove Hansen.

Takk

Kapitlet er delvis basert på teksten om saksedyr i Rødlista for arter 2010, skrevet av Lars Ove Hansen.

Referanser

Aagaard K (1972) Nyfunn av saksedyr (Dermaptera) i Norge. Norsk Entomologisk Tidsskrift 19: 110–111

Artsdatabanken (2015). Artskart 1.6

Galvagnia A (1994) Chelidurella guentheri specie nuova dell’Europa centrale e della Norvegia Sudorientale (Insecta, Dermaptera, Forficulidae). Atti Accademia roveretana Agiati, serie VII 3(B) 243: 347–370

Solevåg PK (2003) Dvergsaksedyr Labia minor funnet i Hordaland. Insekt-Nytt 28: 41–42

Siden siteres som:

Olsen KM (2015) Saksedyr (Dermaptera). Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken <http://www.artsdatabanken.no/Rodlista2015/Artsgruppene/Saksedyr>. Nedlastet <dag/måned/år>.