Norge har kun én viltlevende kakerlakkart, markkakerlakk Ectobius lapponicus. Arten er vanlig mange steder og regnes ikke som truet. I tillegg finnes noen mer eller mindre fastboende utenlandske arter, og det innføres stadig fremmede arter som ikke har mulighet for å leve eller formere seg i Norge. 

I Norge er det kun markkakerlakken Ectobius lapponicus som forekommer naturlig. Den tilhører familien Blattellidae, underfamilie Ectobiinae. Markkakerlakken har en vid utbredelse og finnes i mange ulike habitattyper. Arten er godt tilpasset kulde og finnes over hele Norge nord til Finnmark. Den gjør ingen skade i boliger.

Til sammen er ca. ti innførte arter rapportert, hvorav tysk kakerlakk Blattella germanica er den vanligst forekommende. De innførte artene er hovedsakelig innendørslevende, kun i sjeldne tilfeller kan noen av dem finnes utendørs. De gjør i mange tilfeller skade, både fysisk og psykisk, og regnes som uønskete på alle vis. Kakerlakkene lever vanligvis av forskjellig organisk føde. Flere sørlige arter har etablert seg i restaurantkjøkkener og andre oppvarmete steder i Norge, og de kan ofte være en stor plage ved at de forurenser matvarer med ekskrementer. Ni fremmede arter er vurdert i Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste (Gederaas mfl. 2012). De aller fleste kakerlakkarter lever i varmere strøk, og jo lengre fra ekvator en kommer, desto færre arter er det å finne.

Kunnskapsgrunnlaget

Det er allment kjent at den frittlevende norske arten er vanlig og vidt utbredt. Her er Artskart et viktig datagrunnlag. 

Avgrensninger og definisjoner

For kakerlakker omfatter vurderingen fastlandsdelen av Norge. Vi har kun én naturlig forekommende art, og den oppfyller ingen av kriteriene i rødlistevurderingen. Arten er vurdert til kategorien livskraftig LC. Ingen av de innførte artene er kandidater for rødlisten, selv om man kan regne med at noen av dem har vært innført til landet før år 1800 (det er imidlertid ikke sikkert at de har hatt kontinuerlige populasjoner her til lands – snarere har de blitt innført gjentatte ganger). De er derfor satt direkte til NA.

Antall rødlistearter 

Det er ingen kakerlakker på Rødlista 2015.

Ekspertkomité

Kakerlakker er vurdert av Kjell Magne Olsen (leder) og Lars Ove Hansen. 

Takk

Kapitlet er delvis basert på teksten om kakerlakker i Rødlista for arter 2010, skrevet av Lars Ove Hansen.

Referanser

Gederaas L, Moen TL, Skjelseth S, Larsen LK (2012) Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012. Artsdatabanken, Trondheim

Siden siteres som:

Olsen KM (2015) Kakerlakker (Blattodea). Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken <http://www.artsdatabanken.no/Rodlista2015/Artsgruppene/Kakerlakker>. Nedlastet <dag/måned/år>