For Fastlands-Norge og norske havområder står 4438 arter på Norsk rødliste for arter 2015, og 16 477 arter er vurdert som livskraftig. Dette utgjør henholdsvis 21,2 % og 78,8 % av de 20 915 vurderte artene. Av artene på Rødlista er 2355 vurdert som truet

Artene på Rødlista kalles rødlistearter, og er vurdert til en av følgende kategorier: regionalt utdødd RE, kritisk truet CR, sterkt truet EN, sårbar VU, nær truet NT eller datamangel DD.  Av 20 915 vurderte arter er 4438 (21,2 %) rødlistearter. De resterende 16 477 (78,8 %) artene er vurdert som livskraftig LC, og står ikke på Rødlista.

Artene i kategoriene regionalt utdødd, kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nær truet, datamangel og livskraftig utgjør de vurderte artene. Arter som ikke er vurdert er plassert i kategoriene ikke egnet NA eller ikke vurdert NE.

Truete arter

Totalt er 2355 arter vurdert som truet.  Arter i kategoriene kritisk truet, sterkt truet eller sårbar kalles truete arter. Disse artene har høy til ekstremt høy risiko for å dø ut fra Norge hvis de rådende forhold vedvarer. De truete artene utgjør 11,3 % av alle vurderte arter.

Av de truete artene er 241 arter kritisk truet, 879 sterkt truet, og 1235 sårbar. Selv om de ulike kategoriene representerer ulik risiko for utdøing, er det ikke mulig å avlede hvilken sannsynlighet for utdøing de ulike kategoriene representerer.        

For Fastlands-Norge og norske havområder, finnes flest truete arter i artsgruppene biller (447 arter), sopper (446 arter), sommerfugler (319 arter), karplanter (246 arter) og lav (217 arter). Ser vi på noen av de andre mest kjente artsgruppene, er antall truete arter som følger: fugler (46 arter), pattedyr (17 arter) og fisker (7 arter). Størst andel av truete arter har vi imidlertid blant pattedyr (23,3 %), fugler (19,8 %) og karplanter (18,1 %) 

Gruppevis fordeling av kategorier for rødlistearter for Fastlands-Norge med havområder

Nær truete arter

Totalt er 1235 arter (5,9 % av de vurderte artene) vurdert som nær truet. Nær truet omfatter arter som ligger tett opp til å bli kvalifisert som kritisk truet, sterkt truet eller sårbar. Det største antallet nær truete arter finnes i de artsrike gruppene sopper og biller.

Kategorien datamangel

Arter plasseres i rødlistekategorien datamangel når datagrunnlaget er mangelfullt, og mulig kategori omfatter alt fra kritisk truet til livskraftig. For Fastlands-Norge (inkludert norske havområder) gjelder dette 734 arter. Disse artene utgjør 3,5 % av alle vurderte arter.

Vi har generelt liten kunnskap om marine arters utbredelse og utvikling. Dette medfører at en høy andel av marine rødlistearter blir plassert i kategorien datamangel. Andelen arter i denne kategorien er høy hos svamper (96,6 %), krepsdyr (81,3 %), leddormer (77,8 %), koralldyr (69,2 %), bløtdyr (60,4 %) og alger (50,0 %).

Andelen rødlistearter i kategorien datamangel er generelt lavere for artsgrupper knyttet til landmiljø og ferskvann. Hvis vi ser bort fra artsgrupper med svært få rødlistearter, så har følgende fem artsgrupper høyest andel arter i denne kategorien: tovinger (29,2 %), nebbmunner (24,3 %), sopper (21,3 %), edderkopper (22,1 %) og moser (18,4 %).

På grunn av usikkerhet og omfattende kunnskapsmangel for arter i kategorien datamangel, inkluderes disse ikke i vår generelle statistikk for habitattilhørighet, påvirkninger, etc.

Regionalt utdødde arter

Rødlista 2015 omfatter 114 arter i kategorien regionalt utdødd. Dette er arter som har hatt etablerte reproduserende bestander i Norge etter år 1800, men som er antatt å ikke finnes her lengre. Antallet utdødde arter er klart størst i gruppen biller, med 57 arter. Andre grupper med relativt mange utdødde arter er vepser (20 arter), sommerfugler (10 arter), karplanter (8 arter) og nebbmunner (6 arter).

Trolig utdødd

Antall arter som har dødd ut fra Norge er trolig underestimert. Dette skyldes at det kan ta lang tid å verifisere at en art faktisk er borte. IUCN innførte derfor i 2013 en ny "merkelapp" kalt trolig utdødd. Dette omfatter arter i kategorien kritisk truet som trolig allerede har dødd ut, men hvor tilstrekkelig dokumentasjon ikke foreligger. I Rødlista 2015 har 30 arter fått merkelappen trolig utdødd: 13 billearter, 9 mosearter, samt noen få arter av nebbmunner, sopper, tovinger og vepser.

Siden siteres som:

Henriksen S og Hilmo O (2015) Antall arter på Rødlista. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken <http://www.artsdatabanken.no/Rodlista2015/Resultater/AntallFastland>. Nedlastet <dag/måned/år>