De behandlede artene er fordelt på 34 ulike artsgrupper. Av praktiske årsaker er amfibier og reptiler omtalt sammen, og lav – som forekommer innen mange ordener i soppriket – er skilt ut som en egen artsgruppe. 

For hver artsgruppe finnes informasjon om antall rødlistearter, årsak til rødlisting, endringer fra Rødlista 2010 til 2015, presentasjon av kunnskapsgrunnlaget og metodiske presiseringer i tilknytning til vurderingene.

Noen artsgrupper er ikke reviderte i 2015. Dette er armfotinger, kappedyr, pigghuder, spretthaler og parasittvepser. For disse gjelder fortsatt vurderingene fra 2010.
Siden siteres som:

Henriksen S og Hilmo O (2015) Artsgruppene. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken <http://www.artsdatabanken.no/Rodlista2015/Artsgruppene>. Nedlastet <dag/måned/år>.